Wdrożenie przepisów UE dotyczących wody przed przyjęciem ogólnego podejścia niezbędnego, aby podjąć wyzwania związane z wodą, przed jakimi stoi Europa cz II skażenia wodyN.ChrysogelosWiele krajów Wspólnoty posiada zbyt wygórowane oczekiwania w stosunku do działań pomagających chronić zasoby wodne na poziomie europejskim. Unia musi wreszcie przedstawić silną i efektywną politykę w dziedzinie dostępu i zapobiegania skażeniom wody. Woda to dobro, posiadające silny wymiar ekologiczny, który należy uwzględniać na wszystkich etapach polityk środowiskowych. Ważne jest by zaangażować podmioty regionalne i ustanowić hierarchizację celów w zagospodarowywaniu i korzystaniu z zasobów wodnych.

E.O.AntonescuWszystkie najważniejsze kwestie zostały przedstawione w sprawozdaniu Posła Seebera, co jest bardzo istotne. Trzeba podjąć działania, aby w przedmiotowym zakresie przyśpieszyć wykorzystywanie funduszy strukturalnych.

K.H. Florenz: Należy zrobić wszystko, żeby chronić zasoby wodne. Potrzeba zwrócić uwagę i skupić się na tym jak wdrażane są wszystkie przepisy. Istnieje dyrektywa dotyczącą np. pestycydów, ale wciąż istnieją olbrzymie problemy z jej implementacją.

V.Prodi: Bardzo ważną kwestią na jaką nie zwrócono uwagi jest problem zagrożenia degradacji rezerwatów przyrody. Zwiększający się poziom wód w morzach poprzez topniejące lodowce oraz zmniejszanie zasobu wód podziemnych ma przełożenie na dostępność wody w naszych aglomeracjach, które zaczynają borykać się z okresowymi deficytami. Ważna jest budowa zbiorników retencyjnych oraz prowadzenie działań ochronnych gleby przed stepowieniem. Istnieją dostępne technologie, które mogą rozwiązać szereg tych problemów.

J.A.Merkies: Zanieczyszczenia powinno się w odpowiedni sposób zwalczać u źródła np. jeśli chodzi o fosforany czy antybiotyki. Należy zastanowić się jak będzie wyglądała sytuacja z punktu widzenia biopaliw. Kraje europejskie są wysoko uprzemysłowione, co dodatkowo utrudnia ochronę wód na ich terenie. Ważne jest, aby wszystkie kraje wdrażały dyrektywę wodną.

Komisja Europejska: Niestety coraz więcej regionów dotkniętych jest suszą. Z roku na rok coraz bardziej zauważalne jest, że problem ten narasta na skalę globalną. Ze względu na kryzys gospodarczy daje się zauważyć spowolnienie inwestycji w infrastrukturze. Warto promować energię odnawialną, ale nie można tego czynić kosztem zbiorników wodnych. Jeśli zmienia się koryto rzeki, będzie to miało wpływ na życie obywateli w danym regionie.Sprawozdawca R. Seeber: Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące zasobów wód są bardzo trafne. Woda to temat, który oddziaływuje na wiele innych sfer życia społeczno-gospodarczego. Główną przyczyną zmian klimatu w Europie będą procesy, które związane są z zaburzonym cyklem obiegu wody. Ważna jest także kwestia dostępności wody dla zwykłych mieszkańców, dlatego też należy zrobić wszystko, aby w przyszłości nie był to towar deficytowy. Potrzeba innowacyjnych wzorców w zdobywaniu kapitału na wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia