Wdrożenie przepisów UE dotyczących wody przed przyjęciem ogólnego podejścia niezbędnego, aby podjąć wyzwania związane z wodą, przed jakimi stoi Europa cz I skażenia wodyWdrożenie przepisów UE dotyczących wody przed przyjęciem ogólnego podejścia niezbędnego, aby podjąć wyzwania związane z wodą, przed jakimi stoi Europa

Sprawozdawca R.Seeber: Dyrektywa wodna z roku 2000 zakłada, że do 2015r. stan wszystkich wód europejskich ulegnie zdecydowanej poprawie. Jest to ambitne zobowiązanie i jednocześnie bardzo trudne do realizacji ze względu na wysoki poziom kosztów z tym związanych. W tym względzie warto postawić na podejście holistyczne, bowiem 60% cieków europejskich przekracza granice poszczególnych państw członkowskich. Podstawą dla Komisji Europejskiej była ocena stanu, w jaki poszczególne elementy Dyrektywy są wdrażane na terenie Wspólnoty. W tym względzie należy dążyć do kompromisu, bowiem istnieje wiele różnic pomiędzy konkretnymi państwami w sposobach oczyszczania ścieków. Komisja musi wywierać presje, aby wszystkie kraje unijne osiągnęły znaczący postęp w czystości wód, jednak przy ocenie należy wziąć pod uwagę takie składowe, jak częstotliwość opadów oraz szczegółowe uwarunkowania demograficzne. Europa wykorzystuje 13% wszystkich zasobów wodnych, zaś najwięksi użytkownicy to sektor energetyczny oraz rolnictwo. Warto zastanowić się w jaki sposób wykorzystywać ścieki już po oczyszczeniu. Być może dobrą propozycją w tym względzie jest utworzenie nowego rynku, na którym odbywałby się nimi obrót o charakterze handlowym. Inwestycje wchodzące w skład sektora wodnego powinny być w znacznie większym stopniu, niż dotychczas współfinansowane z funduszy regionalnych.

E.Estrela: Przez ostatnie 10 lat na terenie naszego kontynentu cyklicznie występują okresy suszy, która spowodowała już straty liczone w dziesiątkach miliardów euro. Braki i skażenia wody pojawiają się systematycznie nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, ale nawet w Europie Środkowej, co w znacznym stopniu negatywnie wpływa na tamtejszą gospodarkę oraz rolnictwo. Należy zrobić wszystko, aby zapewnić dostęp do wody o dobrej jakości. Europejczycy wciąż marnują zasoby wodne, który z roku na rok ulegają zmniejszeniu. Potrzeba zachęcać państwa członkowskie, by efektywniej wykorzystywały fundusze strukturalne na rzecz ratowania swoich zasobów wodnych. Ogromnym wstydem dla współczesnego społeczeństwa jest fakt, iż podstawowe prawo ludzkości do korzystania z czystej wody jest wciąż naruszane.

C.Lepage: 90% zasobów wodnych wykorzystywane jest w rolnictwie. Trzeba zatem wprowadzić odpowiednią cenę za wykorzystywanie tych zasobów, a wtedy nie będą one marnowane. S.I.Ayala: Zmniejszające się w zastraszającym tempie zasoby wodne wymagają szybkich działań na poziomie europejskim i wprowadzenia dobrych uregulowań prawnych. Czystej wody jest tak mało, że np. w Hiszpanii fakt spływania wody rzekami do morza jest uznawany za marnotrawstwo. Istnieje dyrektywa wodna mająca na celu zahamowanie marnotrawienia wody, lecz trudności z nią związane polegają na wdrażaniu jej w życie.