Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej cz II skażenia wodyCh. Klass: Substancje farmakologiczne powinny jak na razie znaleźć się na liście substancji do monitorowania. Potrzeba dalszych kryteriów naukowych, które są konieczne do zamknięcia listy substancji priorytetowych.

D. Roth-Behrendt: Stwierdzanie, że pewne substancje farmakologiczne mają konsekwencje środowiskowe być może jest słuszne na papierze, ale nie ma żadnej weryfikacji tego, w jaki sposób współgra to z ustawodawstwem w zakresie produktów leczniczych. Czy stwierdzenie, że substancje farmakologiczne oddziaływają na środowisko ma wiązać się z tym, że pacjenci mają się przestać leczyć? Muszą być tworzone odpowiednie systemy filtrowania i uzdatniania wody.

L. McAvan: Substancje farmakologiczne mogą stanowić pewne konsekwencje dla środowiska, ale musi być to poddane analizie. Musi być rozważone, jakie będą koszty tego ustawodawstwa.

S. Auconie: Trzeba pracować nad tym, aby substancji z listy było jak najmniej w wodzie, ale najważniejsze jest w aktualnej sytuacji ekonomicznej zoptymalizowanie relacji między korzyściami a kosztami. Wykluczone jest, aby Parlament zakazał użytku niektórych substancji farmakologicznych.

J. A. Merkies: Wszystkie plany powinny być zabezpieczone finansowo. Wszystkie substancje z listy teraz i w przyszłości powinny spełniać środowiskowe normy jakości – przewidziane jest to na rok 2015. Czy przewidziane są jakieś sankcje bądź konsekwencje dla krajów członkowskich, które nie zastosują się do tych norm? Substancje często nie stanowią zagrożenia jeżeli występują pojedynczo, ale ich mieszanki mogą być problematyczne a nie są one uwzględnione na liście. Czy mieszanki są monitorowane w jakiś sposób?

Komisja Europejska: Ze strony Komisji nie było propozycji zakazu używania jakichkolwiek substancji farmaceutycznych. Przy gospodarce wodnej trzeba zwyczajnie przestrzegać pewnych norm EQS. Jeżeli chodzi o uzdatnianie wody na poziomie użytkownika końcowego, jest to najdroższe rozwiązanie. Trzeba bardziej skoncentrować się na profilaktyce i redukcji emisji tych substancji do środowiska – w ten sposób obniża się koszty. W przypadku terminów, to dla substancji farmakologicznych będzie to rok 2021, na osiągnięcie dobrego stanu wskaźników progowych. Quinoxyfen to substancja dopuszczona na podstawie przepisów o pestycydach, która znalazła się na liście substancji priorytetowych. Wynika to z nowych danych dotyczących wewnętrznych właściwości tej substancji. Na stopniowe usunięcie tego preparatu ze środowiska wyznaczony został okres 20 lat. Sprawozdawca

R. Seeber: Propozycja przedstawiona przez Komisję jest poparta dobrymi danymi. Jest ona zgodna z Dyrektywą ramową wodną oraz dyrektywą EQS. W propozycji nie ma mowy, że jakikolwiek lek ma być zabroniony. Państwa członkowskie mogą same zdecydować, jakich środków użyją, aby substancje te nie zanieczyszczały i nie powodowały skażenia wód. Oddziaływania wzajemne substancji zostaną uwzględnione i będzie to kolejny krok naprzód. Krytyce powinien zostać poddany temat kosztów, ponieważ nie zostały podane konkretne dane w ich zakresie. Tego typu ustawodawstwo trzeba planować bardzo długofalowo.