Pytanie ustne nr 2012/02, zadane przez Margrete Auken, dotyczące zwłoki w przeglądzie wykazu substancji priorytetowych w wodzie skażenia wodyPytanie ustne nr 2012/02, zadane przez Margrete Auken, dotyczące zwłoki w przeglądzie wykazu substancji priorytetowych w wodzie

Komisja: W dniu dzisiejszym został przyjęty przegląd wykazu substancji priorytetowych w wodzie. Nie doszło do żadnych zmian w propozycjach Komisji Europejskiej. Jest to propozycja wchodząca w ramy dyrektywy o jakości wody, która reguluje przepisy odnośnie substancji chemicznych. Jest to dyrektywa, która obowiązuje już od roku 2008. Mamy 15 nowych substancji, które mają wartości progowe. Nowością jest tworzenie „watch-listy”, na której pojawiać się będą substancje, które mają dopiero zaistnieć na rynku.

M.Auken: Czy będą państwo korzystać z możliwości obniżania wartości progowych? Co Komisja ma zamiar z tym zrobić?

Komisja: Przede wszystkim musimy sprawić, by propozycje zostały przyjęte. Potem będziemy mówić o ich wdrażaniu. Zmieniły się podstawy działania w zakresie substancji chemicznych i skażeń wody. Mamy szereg przepisów w państwach członkowskich, zgodnie z zasadą pomocniczości. Tworzy się wiele ośrodków oczyszczania wód na poziomach regionalnych. Watch-lista jest najistotniejszą z wprowadzonych nowości. To procedura może w wielu przypadkach pomóc.