Ochrona zasobów wody pitnej Leinen Jo cz I skażenia wodyOchrona zasobów wody pitnej Leinen Jo

KE KE przyjrzała się ochronie zasobów wody pitnej pod kątem różnych aspektów. Przeanalizowano skuteczność przepisów prawa unijnego w odniesieniu do wody pitnej oraz przepisy dotyczące jakości  i skażenia wody w kranie konsumenta. Niezbędna jest ochrona zasobów wody pitnej w środowisku wodnym w aspekcie jakości i dostępu. Parametry i wartości generalnie odzwierciedlają najlepsza dostępną wiedzę i zasadę ostrożności z dzisiejszego punktu widzenia. KE proponuje Radzie Europy i Parlamentowi Europejskiemu nie przeprowadzanie rewizji tych parametrów. Konieczna jest analiza zmian technicznych i środowiskowych. Ważne jest pobieranie i analiza próbek wody pitnej i uaktualnianie tych zagadnień. Jakość wody pitnej w kranie konsumenta generalnie jest dobra. Występuje wysoki stopień zgodności (98%), jeżeli chodzi o dużych dostawców (powyżej 5000 osób). Jednak w poszczególnych regionach stopień zgodności wśród mniejszych dostawców, pomiędzy 50 a 5000 osób, 30-40% jest na poziomie niezgodnym z jakością wody wymaganą po stronie konsumenta. KE wypracowuje najlepsze praktyki i wytyczne opierające się na doświadczeniach państw członkowskich służące promocji ochrony wody po stronie dostawcy. KE podejmuje działania służące egzekucji prawa w oparciu o zobowiązania wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla tych dostawców którzy nie są zobowiązani do przedstawiania sprawozdania na poziomie krajowym, bądź wobec KE. Ochrona zasobów wody pitnej w środowisku wodnym jest priorytetem.

Skażenia wody

Skażenia wody

Ramowa Dyrektywa Wodna przyczyni się do uzyskania lepszego zaopatrzenia w wodę pitną. Wszelkie cieki wodne muszą być utrzymane w dobrym stanie. Konieczne jest objęcie zasobów wody które są wykorzystywane jako woda pitna. Konieczne jest stworzenie przez wszystkie państwa członkowskie planów ochrony. Istotne jest zapewnienie środków na projekty pilotażowe na badania dotyczące jakości wody pitnej. KE zastanawia się nad projektem dotyczącym niedostatecznych zasobów wody i suszy w krajach członkowskich. W wielu krajach UE występuje niedostatek wody pitnej. Konieczne jest określenie wpływu zmian klimatycznych na środowisko wodne. Ochrona zasobów wody pitnej wymaga znaczących inwestycji w całej UE. Należy uwzględnić to podczas uchwalania przyszłego budżetu. Istotne jest stosowanie najlepszych dostępnych technik.

Leinen Jo Ochrona zasobów wody pitnej to priorytet. Brak wody to element istniejący w Europie południowej i coraz częściej środkowej. Konieczne jest oszczędzanie wody lub zróżnicowanie zużycia w zależności od sytuacji. Gospodarka wodna to odpowiedzialność gmin, jednostek lokalnych. Udzielanie koncesji powinno być na poziomie ogólnoeuropejskim.

Prodi Vittorio W środowisku wodnym zachodzą duże zmiany związane z anomaliami klimatycznymi. Apel o bardziej wszechstronne podejście polityczne, większe zaangażowanie na rzecz gospodarki wodnej. Należy zmniejszyć ilość wody wykorzystywanej do nawadniania. Istotne jest wtórne użycie wody, odtwarzanie cieków wodnych, pozyskiwania wód gruntowych w sposób zrównoważony. Konieczne jest rozpatrywanie warunków glebowych w przypadku aglomeracji miejskich. Należy przeciwdziałać zanikaniu wody w pobliżu miast. Niezbędne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu, wody gruntowej, powierzchniowej, w pobliżu aglomeracji. Potrzebna jest dyrektywa regulująca gospodarkę wodną. Istotna jest poprawa jakości, zwiększenie dostępności poprzez tworzenie rezerw, szczególnie wód gruntowych.